Gökans Gård HVB-hem: omvårdnad
Gökans gård       762 94 Rimbo       Tel 08-512 940 05       Fax 08-512 949 01       E-mail: info@gokansgard.se       Karta
hem        omvårdnad       sysselsättning       personal       kvalitetsutveckling

Social omvårdnad och rehabilitering
Vår vårdmodell bygger på ett nära samarbete mellan boende, läkare, vårdare, anhöriga och uppdragsgivare. Den boende ska känna medbestämmande, ansvarskänsla och tillhörighet och vi tillsammans ska träna klienten i en hemlik miljö med aktiviteter med anknytning till vardagen.

Planeringen baseras på individens behov och önskemål samt uppdragsgivarens tankegångar kring framtida lösningar. Tillsammans med biståndshandläggaren, kontaktmannen, anhöriga och den boende upprättar vi en individuell vårdplanering. Syftet är att skapa en allsidig ADL-träning och social träning anpassad efter den boendes önskemål, behov och möjligheter. Målet är i första hand att återskapa den boendes delvis glömda eller åsidosatta förmåga. För en del boende kan behovet vara att bibehålla vissa ADL-funktioner. Allt detta görs genom målinriktade insatser och att genom att stödja och uppmuntra den boende till social träning och olika aktiviteter i och utanför Gökans gård, så att det på sikt kan leda till ett eget boende.

Målsättning
Vår målsättning är att livet på Gökan skall vara tryggt, men ändå innehålla utmaningar som stärker de boende och ger dem träning och nya erfarenheter. Var och en ska bli sedd utifrån egna förutsättningar och önskemål.

Det uppfyller vi genom:

  • Att lyssna och ta hänsyn till den boendes önskemål, värderingar och upplevelser.
  • Att mål formuleras och åtgärder planeras och genomförs på bästa sätt.
  • Att den omvårdnad som ges är av högsta kvalitet genom att den bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • Att den boende skall ha möjlighet att påverka och bestämma och anse sig få tillräcklig information så att han eller hon kan ta vara på sina rättigheter.
  • Att ha ett fungerande samarbete med alla parter.

Kontaktperson
Kontaktperson utses när den boende bott in sig ett tag. Kontaktmannaskap har en stödjande funktion och står för kontinuitet och lättillgänglighet. KP skall vara en länk mellan boende, närstående, medarbetare och omvärlden.

Individuell plan
Omvårdnadsplanen upprättas i samband med att hjälpinsatserna påbörjas. I omvårdnadsplanen finns persondata, ev. adress anhöriga, god man, övriga insatser m.m. Planen beskriver klientens behov, resurser, mål och insatser. Uppföljning minst en gång per år. Rapporter skickas till biståndshandläggare fyra gånger per år.

Anhörigarbete
Vi har en utarbetad strategi för anhörig- och nätverksarbete. I den ingår att vi ser de anhöriga som en resurs och att de deltar aktivt men att det sker med bibehållen respekt för den boende. Vi har anhörigträff en gång per år.

Boendeinflytande
Som en viktig del av vår vårdideologi försöker vi så långt som möjligt att ta hänsyn till de enskilda boendes synpunkter, önskemål, klagomål och åsikter. Vårt synsätt är att också klagomål ska användas som en viktig informationskälla för att åtgärda brister samt för att identifiera områden som kan behöva förbättras. Vi har alla en skyldighet att uppmuntra de boende att säga sin åsikt, också de åsikter som handlar om klagomål. Det är inte alltid lätt att få de boende att säga vad de vill och därför har vi olika rutiner för det.