Gökans Gård HVB-hem: kvalitetsutveckling
Gökans gård       762 94 Rimbo       Tel 08-512 940 05       Fax 08-512 949 01       E-mail: info@gokansgard.se        Karta
hem        omvårdnad       sysselsättning       personal       kvalitetsutveckling

Kvalitetsutveckling. Hur uppnår vi målsättningen?
Genom att hela tiden ha en dialog i arbetsgruppen om hur kvalitetsmålen uppnåtts, inklusive effekter av vård och omhändertagande. Dokumentationen över processer och rutiner är nödvändig för att få ett faktaunderlag för beslut om förändringar och förnyelse. Den boendes och anhörigas uppfattningar och förslag är ett viktigt inslag i arbetet. Det är också viktigt att personalen kompetensutvecklas för att möta förändringskraven i vården.

Vår dokumentation är ett instrument för kvalitetssäkring. Skriftliga anteckningar används tillsammans med enkäter, formulär och skattningsskalor för att kunna mäta och beskriva kvalitet. Med dokumentationens hjälp analyserar vi orsaker till eventuella brister och åtgärdar dem.

Till grund för utvärdering av verksamheten sammanställer vi journalanteckningar, kontinuerliga samtal, avvikelser m.m. Resultatet redovisas för ledning och arbetslag för att underlätta eventuella styråtgärder för hemmets utveckling. Vid sidan av den dokumentation som rör vården och omsorgen har vi också rutiner för personalvård och för den psykosociala arbetsmiljön.

Vi måste också hela tiden utveckla våra arbetsmetoder, att tänka, ventilera och utvärdera det vi gör. Vi måste vara öppna för nya kunskaper och teorier och visa ödmjukhet för olika synsätt.